Veřejné projednání návrhu územního plánu obce Bezděz

Prodej palivového dřeva
18.6.2019
Prodej řeziva
4.10.2019

Veřejné projednání návrhu územního plánu obce Bezděz

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Bezděz

s odborným výkladem, které se uskuteč

ve středu 23.10. 2019 od 15:00 hod. na obecním úřadu Bezděz, č.p. 102

Do návrhu Územního plánu Bezděz je možné nahlédnout od 17.09. 2019 do 30.10. 2019 na těchto místech:

u pořizovatele, v budově Městského úřadu Česká Lípa – úřadu územního plánování, Moskevská 8 (III. patro) v České Lípě,

na internetových stránkách ObÚ Bezděz a města Česká Lípa (http://www.mucl.cz, – odkaz úřední deska, část úřad územního plánování).

https://www.mucl.cz/stavebni-uad-usek-u-ad-uzemniho-planovani-u-edni-deska/ds-2364

V souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona

mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti podat proti návrhu územního plánu námitky, ve kterých uvedou odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou,

každý může uplatnit své připomínky,

dotčené orgány a krajský úřad uplatní stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

Lhůta pro podání námitek, připomínek a stanovisek je nejpozději 7 dnů ode dne veřejného projednání,

tj. do 30.10.2019.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje se nepřihlíží.

Adresa na doručení stanovisek, námitek a připomínek:

Městský úřad Česká Lípa – úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36, Česká Lípa