Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1. Název subjektu:
Obecní úřad Bezděz

2. Důvod a způsob založení:
Obec Bezděz je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce.
Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti a v přenesené působnosti orgány obce zajišťují a vykonávají výkon státní správy. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura:
Starosta:    Stanislav Sommer
Místostarosta:    Vít Svatoš

4. Kontaktní spojení:
4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Obecní úřad Bezděz
Bezděz 102
472 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Obecní úřad Bezděz
Bezděz 102
472 01

4.3 Úřední hodiny
Úterý:    15:00 – 18:00
Čtvrtek:    08:00-11:00 – 14:00-17:00

4.4 Telefonní čísla:
pevná linka +420 487 873 120
mobilní telefon starosta +420 606 624 484
mobilní telefon místostarosta +420 608 955 856
infocentrum +420 723 324 047

4.6 Adresa internetové stránky
https://www.bezdez.cz/

4.7 Elektronická podatelna
obec@bezdez.cz
Pravidla pro provoz elektronické podatelny jsou součástí tohoto dokumentu.

4.8 Další elektronické adresy
datová schránka: yrxapak

5. Bankovní spojení
Banka: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 900979349/0800

6. IČ 00673382

7. DIČ CZ 00673382

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
ÚŘEDNÍ DESKA
ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY

8.2 Rozpočet a závěrečný účet

Rozpočet 2024
ROZPOČET 2023
ROZPOĆET 2022
ROZPOČET 2021
ROZPOČET 2020
ROZPOČET 2019
ROZPOČET 2018
ROZPOČET 2017
ROZPOČET 2016
ROZPOČET 2015
ROZPOČET 2014

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ LET 2023 – 2025
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ LET 2019 – 2022

Závěrečný účet za rok 2022
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2014

Zpráva o přezkoumání hospodaření 2022
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2021
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2020
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2019
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2018
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2017
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2016
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2015
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2014

9. Žádosti o informace
Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně, včetně žádosti podané elektronickou poštou, nebo faxem, musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
* komu je žádost určena,
* jaká konkrétní informace je požadována,
* kdo žádost podává
Lhůty pro vyřízení žádosti se řídí § 71 zákona č. 500/2005 Sb.,správní řád.
Obec zveřejňuje informace na elektronické úřední desce a fyzické úřední desce, která se nachází před budovou obecního úřadu.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podáním žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to:
* ústně – (tzn. i telefonicky) na adrese obecního úřadu,
* písemně – prostřednictvím podatelny úřadu,
* elektronicky – pouze prostřednictvím elektronické podatelny

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta nebo zastupitelstvo obce.
Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek v dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, či zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavním soudu.

12. Formuláře
Žádost o poskytnutí informací – k dispozici na obecním úřadě

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací
Návody na řešení životních situací na Portálu veřejné správy ČR
Rady a služby na Portálu Ministerstva vnitra ČR
Vyhledání příslušného úřadu v adresáři Portálu veřejné správy ČR

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon číslo 40/1964 Sb.,občanský zákoník v platném znění
Zákon číslo 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění
Zákon číslo 500/2004 Sb.,správní řád v platném znění
Zákon číslo 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
Zákon číslo 262/2006 Sb.,zákoník práce v platném znění
Zákon číslo 634/2004 Sb.,o správních poplatcích v platném znění
Zákon číslo 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách v platném znění
Zákon číslo 133/2000 Sb.,o evidenci obyvatel v platném znění
Zákon číslo 151/1997 Sb.,o oceňování majetku v platném znění
Zákon číslo 229/1991 Sb.,o úpravě vlastnických vztahů k půdě v platném znění
Zákon číslo 289/1995 Sb.,lesní zákon v platném znění
Zákon číslo 586/1992 Sb.,o daních z příjmů v platném znění
Zákon číslo 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti v platném znění
Zákon číslo 499/2004 Sb.,o archivnictví a spisové službě v platném znění
Zákon číslo 513/1991 Sb.,obchodní zákoník v platném znění
Zákon číslo 526/1990 Sb.,o cenách v platném znění
Zákon číslo 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech v platném znění
Zákon číslo 563/1991 Sb.,o účetnictví v platném znění
Zákon číslo 200/1990 Sb.,o přestupcích v platném znění
Zákon číslo 254/2001 Sb.,vodní zákon v platném znění
Zákon číslo 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny v platném znění
Zákon číslo 185/2001 Sb.,o odpadech v platném znění
Zákon číslo 133/1985 Sb.,o požární ochraně v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ OBCE

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Podle §5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. Orgány veřejné správy jsou oprávněny ve smyslu § 17 výše uvedeného zákona požadovat za poskytnuté informace úhradu vzniklých nákladů.Obecní úřad Bezděz veřejně vyhlašuje tento sazebník úhrad za poskytování informací:

podání ústní informace bez potřeby vyhledávání potřebných podkladů …………….zdarma
informace podaná na základě zveřejnění (internetové stránky, úřední deska) ……zdarma
informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy …………………..zdarma

Při vyřizování písemné žádosti o informaci:
poštovní služby dle sazebníku České pošty a. s.

písemná informace poskytnutá formou kopie existujícího dokumentu bez potřeby vyhledávání:
stránka A/4 (jednostranně)                        3,00 Kč
stránka A/4 (oboustranně)                         4,50 Kč
CD (náhrada poskytnutého materiálu)    30,- Kč

Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
Sazba nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací odvozená z nákladů na platy zaměstnanců úřadu činí 100,- Kč za každou, i započatou, půlhodinu vyhledávání.
Forma úhrady za poskytnutí informací – hotově na Obecním úřadu nebo převodem na bankovní účet obce, do poznámek uveďte 106/1999.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2023
VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2022
VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2021
VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2020
VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2019
VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2018
VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2015
VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2014
VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2013
VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012

PRAVIDLA PRO PROVOZ ELEKTRONICKÉ PODATELNY

1. Elektronická adresa podatelny
1.1 Adresa elektronické podatelny: obec@bezdez.cz
1.2 Elektronická adresa byla zřízena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu.

2. Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích
2.1 Adresa:
Obecní úřad Bezděz
Bezděz 102
472 01

2.2 Úřední hodiny pro příjem zpráv:
Úterý:    15:00 – 18:00
Čtvrtek:    08:00-11:00 – 14:00-17:00

2.3 Datové zprávy jsou přijímány pouze na nosičích:
– CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW
– FlashDisk USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 a kompatibilní

3. Požadavky na formát datových zpráv
3.1 Datové zprávy jsou přijímány ve standardních formátech:
– Primárně (doporučeno): *.PDF (formát Acrobat Reader® PDF-A2 opatřený zaručeným elektronickým podpisem)
– Sekundárně: *.PDF, *.RTF, *.DOC(x), *.XLS(x), *.TXT (prostý text CP852, 1250), *.JPG; *.GIF, *.BMP; *.TIF, *.ZIP
3.2 Ostatní formáty není elektronická podatelna schopna přijmout.

4. Postup při vyřizování přijatých datových zpráv
4.1 Pracovník podatelny přijme datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem vydaným akreditovanou certifikační autoritou (PostSignum, ICA, eldentity), který je jednoznačně spojen s podepisující se osobou a byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které zajistí jakoukoliv následnou neměnnost dat.
Tato datová zpráva bude podepsána elektronickým podpisem a bude odeslána nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni přijetí.
4.2 Pracovník podatelny zapíše datovou zprávu do spisové služby a v zákonné lhůtě dané podání vyřídí.

5. Odmítnutí škodlivých datových zpráv
5.1 Bezpečnostní systém úřadu automaticky blokuje nežádoucí příchozí i odchozí e-maily s přílohou, které obsahují veškeré samospustitelné a nebezpečené soubory. (*.EXE; *.COM; *.BAT; *.BIN; *.CMD; *.HTA; *.HTT, *.CHM; *. INF; *.INS; *.ISP; *.JS; *.JSE; *.LNK; *.MSI; *.MSP; *.OCX; *.PIF; *.SCF; *.SCR; *.SCT; *.URL; *.VB; *.VBA; *.VBE; *.VBS; *.VXD; *.WSC; *.WSF; *.WSH)
5.2 Datové zprávy, které obsahují škodlivý software nebudou zpracovány.
5.3 Pokud povaha věci umožní odesílatele informovat o škodlivém formátu datové zprávy, pracovník podatelny odešle odesílateli informativní e-mail ve znění:

“Vámi odeslaná datová zpráva obsahovala škodlivý software a nebyla naši podatelnou zpracována. V případě potíží nás kontaktujte písemnou formou.”

6. Odmítnutí nevyhovujících zpráv
6.1 Datové zprávy, které nejsou v souladu s těmito pravidly pro provoz elektronické podatelny, nebudou zpracovány.
6.2 Pracovník podatelny informuje o této skutečnosti odesílatele zprávou ve formátu:
Vámi odeslaná datová zprava nebyla odeslána v souladu s Pravidly pro provoz Elektronické podatelny Obecního úřadu. Vasi zprávu jsme vyřadili ze zpracování. Před dalším podáním se prosím podrobně seznamte s pravidly.

7. Seznam oprávněných osob s kvalifikovaným certifikátem
Stanislav Sommer
Vít Svatoš

8.Seznam právních předpisů, dle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě
8.1 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
* Nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
* Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo je činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
8.2 Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37 odst. 4):
* Musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci nebo musí být certifikát k podání připojen.
* Nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
* Podle § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
8.3 Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l.
* Nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
8.4 Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

9. Vyřizování dotazů ohledně elektronické podatelny

9.1 Veškeré dorazy týkající se elektronické podatelny úřadu můžete směřovat na email podatelny nebo na telefonicky.
9.2 V případě problémů s odesláním datové zprávy na elektronickou adresu úřadu nás informujte.
10. Legislativní úprava k elektronickému podpisu a elektronické podatelně
* Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
* Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 sb., o elektronickém podpisu
* Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách