Žádost ze dne 2.3.2023

Věc: Žádost o sdělení informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě §13 ve spojení s §1 a 2 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí informací v příloze toho dopisu.
Získané informace plánujeme využít pro lepší informovanost obcí o stavu hlavních ukazatelů jejich odpadového hospodářství v porovnání s dalšími obcemi. V roce 2021 nabyla účinnosti vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, která obcím stanovuje nové povinnosti. Jedná se například o novou povinnost, že od roku 2025 musí obce vytřídit 60 % odpadů, v roce 2030 dokonce 65 % atd.
Náš spolek chce být v tomto směru obcím nápomocen, a tak realizujeme projekt s názvem
„2025: vytřídit 60% odpadů – optimalizace zaváděných opatření“.
V rámci tohoto projektu bychom rádi analyzovali vliv zavedených opatření v odpadovém hospodářství obcí, případně vliv těchto opatření na ukazatele jako je „podíl vytříděnosti“, nákladovost apod. Na základě analýzy těchto informací by měla vzniknout zjednodušená Prioritizace, jaký význam jednotlivá opatření mají, aby si obce mohly správně zvolit pořadí jednotlivých kroků. To by mohlo obcím umožnit lepší využívání zdrojů, minimalizovat rizika a náklady spojené s neúčinnými či špatně zvolenými opatřeními.
Po zpracování údajů vás v případě vašeho zájmu rádi informujeme o výsledcích, jakých hodnot v současnosti dosahuje vaše obec v porovnání s jinými obcemi apod.
Dotazy jsme rozdělili do 2 částí, kdy 1. dotazník (viz příloha) se týká systémových věcí odpadového hospodářství obce. Po zpracování těchto údajů bychom rozeslali vybraným obcím 2. dotazník s dotazy ohledně nákladovosti.

Odpověď ze dne 16.3.2023

Název obce: Bezděz
Kontaktní osoba pro odpady (jméno, telefon, e-rnail): Stanislav Sommer, 606624484, obec@bezdez.cz
Počet obyvatel obce k 1.1.2022: 342
Počet městských částí, které spadají pod vaši obec: 1

Dotazy týkající se SMĚSNÉHO KOMUNÁLNíHO ODPADU:
Využíváte ve Vaší obci domovní svoz (klasický svoz odpadů)? ANO
Kolik máte ve vašich obcích přibližný počet popelnic pro domovní svoz (SKO)?
Cca 142 ks
Sváží se ve vašich obcích SKO i ve velkoobjemových kontejnerech (1100 litrů apod.)? ANO

Dotazy týkající se svozu SEPAROVANÝCH ODPADŮ:
Využíváte ve Vaší obci domovní svoz/door to door“ (separovaných odpadů)? ANO
Kolik máte ve vašich obcích přibližný počet popelnic pro svoz separovaných odpadů „door to door“?
Papír: Cca 39ks
Plast: Cca 77ks
bioodpady: Cca 0 ks
Kolik máte ve vašich obcích počet sběrných hnízd pro separované odpady?  4ks

Upřesňující dotazy:
Máte po vašich obcích na sběr bioodpadů pro občany rozmístěny velkokapacitní
kontejnery? ANO Počet kusů 1
Provozujete ve Vaší obci sběrný dvůr/sběrné místo? ANO

Jako odpověď na vaši druhou část vám zasíláme hlášení ISPOP obce Bezděz za roky
2021 a 2022.
ISPOP2021
ISPOP2022