1.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící.

2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa (

  1. počet sběrných míst a sběrných dvorů,
  2. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
  3. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L-kovová,

kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní…),

3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)

4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu

M. A.

Odpověď:

  1. Počet svozových míst (poplatníků) v obci je 309, dle vyhlášky činí roční poplatek 500,- Kč na poplatníka, firmy zde sídlící si zajišťují svoz odpadů sami, formou smlouvy se svozovou firmou.
  2. Možnost třídění odpadu je v obci zajištěna formou tří stanovišť kontejnerů na tříděný odpad (papír, plast, sklo), u jednoho stanoviště je kontejner na použité oděvy. V obci je jedno místo plnící funkci sběrného dvora, kde je umístěn velkoobjemový kontejner na železný šrot a kontejner na bioodpad.
  3. Kontejnery na tříděný odpad jsou ve velikosti 2150 l plastové. Šest jich je vlastnictví firmy EKOKOM a tři ve vlastnictví obce.
  4. Svoz odpadů včetně tříděného zajišťuje firma AVE s.r.o.

—————————————————————————————————

2.

Istav Media, s.r.o., IČ: 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov

zastoupen osobou: Mgr. Miroslava Šindelářová, Istav Media, s.r.o.

Adresa sídla:

Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Žádá:

Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o. a jejím projektem určený na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

U těchto projektů žádáme o:

– název projektu

– stručný popis projektu

– rozpočet projektu v mil. Kč

– plánovaný termín započetí projektu

– předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

Odpověď:

V návaznosti na vaše výše uvedené dotazy vám poskytujeme následující informace

V rozpočtu obce byli vyčleněny finanční prostředky na následující stavební projekty.

  1. oprava komunikací, západní část obce, 0,8 mil. Kč, termín červen 2017, výběrové řízení, pokud bude vyhlášen program z dotačního fondu kraje
  2. stavba střechy letní divadelní scény, 0,08 mil. Kč, termín květen 2017, bez výběrového řízení
  3. oprava vodovodní přípojky na místní hřbitov 0,03 mil. Kč, termín léto 2017, bez výběrového řízení.

———————————————————————————————————–

3.

Obracíme se na vás podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek:

1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?

2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak – jak?

3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?

4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?

5) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?

Vaši laskavou odpověď, prosím, zašlete na dotaz@kross.cz

Odpověď:

V návaznosti na vaše výše uvedené dotazy vám poskytujeme informace:

1) V naší obci s uvedenými druhy ptactva nejsou evidovány žádné problémy.
2) Obec neprovádí žádná opatření proti škodlivému ptactvu.
3) Obec nemá zkušenosti, ani nijak nevyužívá výrobky značky Birdgard.
4) Obec neposkytuje žádné dotace na obranu proti škodlivému ptactvu.
5) Obec neposkytla nikomu náhrady škod způsobené ptáky.